Hoppa till sidans innehåll

Frågor till Svenska Konståkningsförbundet kring förbundets ekonomi

27 FEB 2020 06:19
Stockholms Konståkningsförbund (Stkf) fortsätter att ställa frågor till Svenska Konståkningsförbundet (SKF) och nu handlar det om förbundets ekonomi.
  • Uppdaterad: 27 FEB 2020 06:19

StKf är oroliga över att SKFs ekonomi inte är så god som vi hoppas att den ska vara, vi har därför gjort en genomgång av det material vi har tillgång till. Med utgångspunkt från årsredovisningarna 2016/17, 2017/18, 2018/19 samt den ekonomiska planen som lades fram på årsmötet 2018 (avser 2019-21) upplever vi att det framträder en dyster bild av hur SKFs ekonomi ser ut i dagsläget. Vi har, förutom ovan nämnda faktorer, tagit hänsyn till de kostnadsökningar vi känner till och som delvis inte funnits med i den ekonomiska planen, samt bortfallet av diverse bidrag och sponsorpengar. 

Den bild av det ekonomiska läget, som StKf ser är mycket dyster och oroväckande. Vi undrar därför hur SKF ser på det ekonomiska läget? Hur förhåller sig StKfs analys och funderingar, jämfört med SKFs bild av läget? Är SKF oroade, och i så fall, har SKF en plan för att reda ut ekonomin? 

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Stockholms Konståkningsförbund

 

Genomgång av SKFs årsredovisning

 

2018/2019

2017/2018

2016/2017

 

 

Resultaträkning (Mkr)

 

 

 

 

 

Omsättning

17,2

33,4

19,1

 

Kostnader

-20,7

-34,7

-19,1

 

Rörelseresultat 

-3,5

-1,3

0

 

Finansiella poster

0,6

0,6

0,2

Försäljning värdepapper

Resultat efter finans

-2,9

-0,8

0,2

 

Den stora skillnaden mellan enskilda år förklaras av evenemang (som går med förlust).

 

Balansräkning (Mkr)

 

 

 

 

 

Anl.tillgångar (inkl. finans)

7,2

8,5

10,1

Värdepapper

Omsättningstillgångar

1,3

1,0

0,9

Kundfordringar mm

Kassa och bank

0,5

0,8

1,2

 

Totala tillgångar

9,1

10,3

12,2

 

 

Skulder och eget kapital (MKr)

 

 

 

 

 

Eget kapital

3,6

6,5

7,3

 

Korta skulder

5,5

3,8

4,9

 

Summa skulder och EK

9,1

10,3

12,2

 

Förbundet hade per 2019-06-30 ett eget kapital om 3,6 Mkr (6,5 Mkr). Själva förbundsverksamheten har större kostnader än intäkter. Rörelseresultatet är kraftigt negativt och man har sålt värdepapper för att i viss mån balansera resultatet. Generalsekreteraren uppger att anslagen från RF kommer att minska med 2 miljoner kr till 2020. Samtidigt förefaller det som att förbundet drar på sig mer fasta kostnader, projektkostnader och kostnader av engångskaraktär. Detta gör att resultatet för innevarande år kan förväntas bli ännu sämre än resultatet för 2018/2019. 

Med ett eget ingående kapital om endast 3,6 Mkr och en resultatprognos som indikerar ett resultat om -4 till -5 Mkr för innevarande år, är läget bekymmersamt. Förbundet förfaller löpa uppenbar risk att förbruka hela det egna kapitalet och gå i konkurs. 

Prognos EK-utveckling (Mkr)

 

Not.

EK 2019-06-30

3,6

fakta

Est. rörelseresultat 19/20

-4

att jämföra med -3,5 för 2018/2019

Est. engångskostnad utredning q1 2020

-1,0

antagen kostnad

Förväntat EK 2020-06-30, ca

-1,4

 

Det är uppenbart att drastiska åtgärder behöver vidtas om inte förbundet skall gå i konkurs.

Även om all personal skulle sägas upp omgående ser det inte ut att vara tillräckligt för att kunna rädda situationen. Krismedvetenheten verkar saknas helt. Istället för att genomföra drastiska kostnadsbesparingar så drar man på sig ännu större kostnadsmassa. I förvaltningsberättelsen anges följande;

”Med överskott från tidigare internationella arrangemang är förbundets verksamhet på nuvarande nivå fortsatt tryggad för flera år framåt. Det kapital som finns till förfogande ska användas till satsningar i syfte att nå de verksamhetsmål som är uppsatta och Strategi 2026. Förbundet strävar dock fortsatt mot att nå ett resultat i balans och kunna ha ett eget kapital som tryggar verksamheten på längre sikt.”

Detta uttalande är rent missvisande och vilseledande. På nuvarande nivå, dvs med exakt samma intäkter och kostnader som anges i årsredovisningen förbrukas hela det egna kapitalet på 14 månader. Samtidigt uttalas tydligt att man tar på sig en större kostnadsmassa än tidigare år vilket innebär att det egna kapitalet i själva verket förbrukas snabbare än så. 

Vidare anges i verksamhetsberättelsen;

”Dock slutar årets resultat på ett betydligt större minus än budgeterat. 
En organisationsförändring påbörjades under året med större fokus på den sportsliga utvecklingen då en ny sportchef rekryterats. Förbundets generalsekreterare slutade sitt uppdrag under våren. Förbundet har också startat ett samarbete med Rättighetsbyrån för att stärka förbundets sponsorintäkter. 

Arbetet med att implementera Strategi 2026 och ett delvis nytt arbetssätt mot Verksamhetsinriktningen där nytt material tagits fram har lett till ökade kostnader. De kostnadsposter som ökat mest mot budget är personalkostnader, konsultkostnader samt materialframtagande och förskott på bidraget från RF som tidigare år inte periodiserats korrekt.

Under innevarande år har ytterligare två personer avslutat sina anställningar på förbundet och en översyn av arbetet pågår samt nyrekryteringar av kontors- och sportadministratörer samt en förbunds chef, som ersätter den nuvarande generalsekretaren.” 

Det är nu i februari 2020 åtta månader sedan bokslustdagen 2019-06-30. Inga indikationer finns på att det ekonomiska läget förbättrats. Istället förefaller Svenska konståkningsförbundet på väg in i en akut ekonomisk kris. 

Sammantaget finns anledning till mycket stora frågetecken kring förbundets förmåga att analysera, hantera och reda ut den ekonomiska situationen.

Skribent: Stockholms Konståkningsförbund
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Stockholms Konståkningsförbund
c/o Karin Queseth, Honnörsgatan 16
170 69 Solna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stkf@skatestockholm....

Se all info